Projektelemek

Letölthető állományok

1. A Kutatás-fejlesztéssel kapcsolatos stratégiai dokumentum kidolgozása

Kutatás-fejlesztési stratégia kidolgozása – összhangban az intézményi K+F stratégiával –

a négy kiemelt kutatási területekre vonatkozóan, amely az alábbi részstratégiákat tartalmazza:

1.1. Humánerőforrás-fejlesztési stratégia: felméri a fejlesztendő humán erőforrásokat, a kiemelt kutatási területek szakemberigényét, részletes tervet tartalmaz a hazai és külföldi kutatók bevonására, a tudományos utánpótlás biztosítására, amelynek része a tehetséggondozási stratégia is.

1.2. Infrastruktúra-fejlesztési stratégia: felméri a kiemelt kutatási területek meglévő infrastrukturális erőforrásait, további igényeit, és meghatározza a szükséges infrastrukturális fejlesztéseket, eszközbeszerzéseket.

1.3. Kutatás-fejlesztési stratégia: meghatározza a kiemelt kutatási területeken a minőségi kritériumokat, részletezi a minőségi kutatási eredmények elérése érdekében tervezett lépéseket, a kutatás-fejlesztés későbbi fejlesztési irányait, lehetséges kimeneteit.

1.4. A tudományos eredmények hasznosítási terve: tartalmazza a kutatáshasznosítási folyamatmodelleket, és a tudományterület-specifikus kutatáshasznosítási módszertanokat, a tudományos eredmények közvetítését az oktatásba, felméri a jelenlegi K+F partnereket, és meghatározza azokat a hazai és nemzetközi együttműködési és partnerségi irányvonalakat, amelyek alapján a tudás és technológia hasznosítás tevékenységét a jövőben végezni kívánja.

2. A szellemi potenciál fejlesztésével kapcsolatos tevékenységek

2.1. Oktatói-kutatói állomány bővítése, fiatal kutatók, hallgatók bevonása a kutatásba

A K+F+I projektjeinkben foglalkoztatottak a tevékenység minden szintjén (segédszemélyzet, képzett assszisztencia, diplomás szakember, vezető kutató) a legmagasabban kvalifikált embereket igyekszünk alkalmazni. Hangsúlyt fektetünk az agyelszívás visszafordítására, külföldről hozva haza olyan fiatal kutatókat, akik már nemzetközi szinten bizonyítottak és képesek saját munkacsoportot vezetni. A projekt ideje alatt a projektben dolgozók kiemelt fizetést kapnak.

A tervezett projekt tematikia moduljai mellett működtetjük az 5. Oktatási modult, döntően a Semmelweis Egyetem PhD képzésére építve. Ezzel azt kívánjuk elérni, hogy minél bnagyobb számban vegyenek részt a projektben új PhD hallgatók és postdoc-ok. Kritikus fiatal kutatói tömeget kívánunk létrehozni mind a 4 tematikai modulban ezzel is hozzájárulva a projekt futamidőn túli fenntarthatóságához. A Doktori képzést megelőzően a Semmelweis Egyetem TDK-s munkacsoportjaiban kutató fiatalokat valamint a Kerpel-Frónius Tehetséggondozási Programban dolgozó fiatalokat is foglalkoztatni kívánjuk. Ennek az ad különös jelentősséget, hogy a Tehetséggondozó Programban résztvevők mellé a tanulmányaik alatt egyetemi tanári szintű mentor van kirendelve és a tervezett projektben dolgozó témavezetők jó része mentorként is tevékenykedik.

2.2. PhD és graduális oktatás fejlesztése

A garduális oktatásban új curriculum elemek jelennek meg, amelyek a projekt tematikai elemeit, illetve stratégiai elemeit tartalmazzák. Bevezetésre kerül a Személyre szabott orvoslás genomikai és proteomikai alapú megközelítése. A modern képalkotó eljárások gyakorlati és elméleti alapjai nagyobb hangsúlyt kapnak az oktatásban. Az alapozó tantárgyak tananyagában szintén erősebben jelenik meg a molekláris biológiai szemlélet. A poszt-graduális képzésben olyan PhD programok indulnak, amelyek az egyetem sratégiai fontosságú K+F+I tevékenységgéhez köthetőek. Technikailag tért nyer az e-learning módszer.

Biztosítjuk az egyetemi oktatók továbbképzését, valamint külföldi előadók részvételét az oktatásban.

2.3. Oktatói-kutatói állomány képzése

A munkatársak képzésére, továbbképzésére online tananyagot fejlesztünk, s a személyre szabott orvoslás témakörében képzést tartunk.

3. A kutatás-fejlesztési infrastruktúra fejlesztésével kapcsolatos tevékenységek

3.1. K+F eszközpark bővítése

A pályázati forrás felhasználása során az az elv érvényesül, hogy az össsszeg kb. 1/3-át az egyetem egészének K+F+I működését segítő nagyberuházoásokra fordítjuk. A jelen esetben az egyetem már korábban is kiemelten fejlesztett képalkotó gépparkját építjük tovább. Az eddigi műszerek mellé (3 Teslás fMRI, 14 teslás NMR, CARDIO-MR, Kisállat SPECT CT) a következő műszerek beszerzését tervezzük.: 128 szeletes CARDIO-CT, humán SPECT-CT, Kisállat MR, Mobilis szív-ultrahang, valamint négydimenziós módban működtetett ultrahang. Tervezzük továbbá a meglévő 3 teslás fMRI bővítését. Ennek lényege, hogy a régióban elsőként beszerzett 3 Teslás MR készüléket az öt évvel ezelőtti állapotához képest upgrade-eljük új tekercsek vásárlásával, illetve új szekvenciák fejlesztésével. Ezek a fejlesztések elsősorban a funkcionális MR módban jelentenek nagy ugrást. A CardioCT gép a már működő Cardio-MR-t fogja kiegészíteni, ami a funkcionális vizsgálatokon túl a koszorúsér plakkok pontos vizsgálatát teszi majd lehetővé. A humán SPECT-CT alapját fogja képezni az egyetem azon törekvésének, hogy egy később akár tanszékként is működő nukleáris medicina csoportot hozzon létre. A SPECT-CT labor reményeink szerint fejlesztőlaborként is működik majd új eljárásokat kifejlesztve. A kisállat MR szintén a már működő kisállat SPECT-CT-t egészíti majd ki, ezáltal elérjük azt, hogy humán és állatkisérletes vonalon is ugyanazzal a csúcs-gépparkkal rendelkezzünk. Ez a géppark különösen a gyógyhatású molekulák fejlesztésén dolgozó munkacsoportok innovációs esélyeit növeli meg. Az MS alapú proteomika megalapításához tandem-tömegspektrométert vásárolunk. Ez a facilitás egy korábbi, szabadalmaztatott innovációs eljárásra épül, amelynek során a mintavételi metodikát in vivo mintavételre tettük alkalmassá. A biológiai minták analízise során tehát a jelenleg legérzékenyebb metodikát fejlesztjük ki.  Mindezeket a műszereket szabályozott formnában bázislaborokként fogjuk működtetni, akárcsak az egyetemen már működő közel 15 facilitást.

3.2. Innovációs központ kialakítása

A Semmelweis Egyetem Innovációs Központja végzi a hálózatfejlesztéshez, tudáshasznosításhoz és projektgeneráláshoz kapcsolódó tevékenységeket az egyetemen, azonban.a központ működésére rendelkezésre álló ingatlan nem alkalmas sem a minőségi munkavégzésre, sem a hazai és külföldi partnerek fogadására, tárgyalások, partnertalálkozók lebonyolítására, tehát az intézményi kapcsolatrendszer fejlesztésének feltétele a központ teljes körű felújítása.

3.3. IT beruházás

A projektelem keretében a kutatói munka K+F informatikai hátterének megteremtését tervezzük szerver infrastruktúra fejlesztésen keresztül.

Az Egyetem, az informatikai stratégiájában megfogalmazott elvekkel összhangban a több mint 60 elavult helyi, szerverek kiváltását a tömbökben elhelyezett blade szerver-számítógépek és korszerű tároló rendszerekre alapozva kívánja megoldani.

A beruházás keretében az alábbi szerverkonszolidációs műveleteket valósítjuk meg:

 • Belső Klinikai Tömb: tároló kapacitás bővítése + Blade szerver(ek) üzembe állítása,
 • Külső Klinikai Tömb: tároló kapacitás bővítése + Blade szerver(ek) üzembe állítása,
 • EOK: tároló kapacitás bővítése + Blade szerver(ek) üzembe állítása,
 • NET: Vmware licencek beszerzése a már meglévő 3 Blade szerverhez.

A Blade rendszerek bővítését célzó eszközöket és az installáláshoz szükséges szolgáltatáso-kat központosított közbeszerzés keretében kívánjuk beszerezni.

4. Kiemelt kutatási területek minőségi fejlesztésével kapcsolatos tevékenységek

A projekt tervezett kutatási tevékenységét a Semmelweis Egyetem kiemelt stratégiai területein belül összesen 4 kiemelt kutatási területen műveljük.

 1. Személyre szabott orvoslás
 2. Képalkotó eljárások
 3. Bio-engineering
 4. Molekuláris medicina

A 4 kiemelt kutatási terület mindegyikéhez szorosan kapcsolódó oktatási fejlesztés a 2. tevékenység keretén belül valósul meg.

A 4 kutatási terület projekten belüli kutatási tevékenysége az alábbi projektelemekből áll:

4.1. K+F projektek definiálása, előkészítése, kutatócsoportok felállítása

A kutatás szakmai előkészítése: a kutatások szakmai tervezése, stratégiák és szakmai részcélok felállítása.

Irodalom és adatgyűjtés: a kutatási folyamatot irodalom és adatgyűjtés előzi meg, mely az ismeretanyagokat rendszerezi, erre építve az operatív kutatási tervet, valamint háttéranyagot biztosít a kutatói munka folyamán.

Kutatási protokollok etikai engedélyezése: bizonyos esetekben –kutatási témától függően- a kutatói munka megkezdéséhez etikai engedélyeztetésre van szükség, ennek hiányában nem lehet megkezdeni a kutatást

Kutatócsoportok felállítása, a meglevő kutatási egységek személyi állományának fejlesztése.

4.2. K+F projektek elindítása, lebonyolítása

A négy kiemelt területen indított K+F projektek rövid szakami áttekintése:

Prevenciós modul – Személyre szabott orvoslás

A prevenciós modulban olyan projektek kaptak helyet, amelyek a nagy népbetegségek korábbi diagnózisának genetikai és protenomikai alapú jóslásának kérdését kutatják. A projekt korábbi kiterjedt neuromusculáris biobankját immungenomikai, kardiológiai, sportkardiológiai biobankokkal egészíti ki nemzetközi biobank hálózatokhoz is kapcsolódva. A nagy organikus neurológiai megbetegedések területén prediktív mintázatokat fogalmaz meg, akárcsak a többi nagy népbetegségben. A modul genomikai és protenomikai adatbázisa lehetőséget fog adni a betegségek korai szűrésére a terápia korábbi megkezdésére, ezzel jelentős gazdasági hasznot hajtva. A genomikai megközelítés közelebb fog vinni az egyénre szabott terápia megvalósításához, amely szintén jelentős hasznot hajt.

Diagnosztikai modul – Modern képalkotó eljárások a molekulától az emberig

A modult alkotó egyetemi intézetek már korábban jelentős munkát végeztek a bio-imaging területén. A rendelkezésre álló géppark (fMRI, 14 teslás NMR, Kisállat SPECT-CT) a K+f+I tevékenyésg során humán SPECT-CT-vel, Kisállat-MR –el, CARDIO-MR-el, MS alapú protenomikai – analitikai egységgel. Ezeket a nagyértékű műszereket bázislaborként fogja működtetni az egyetem. A modulban szereplő képalkotó eljárások így az egy molekulát ábrázoló módszertől az egész test rétegfelvételig terjednek, mindez kiegészül a szervfunkciók in vivo vizsgálatával, funkciónális MR-el. Egyben az egyetemen korábban már formálódó bio-imaging konzorcium a régióban egyedülálló eszköz platformhoz jut, amelynek egyetemen belüli hálózati működése egységes szempontrendszer és felhasználói szabályzat mentén valósulhat meg.

Technológiai modul – Bio-engineering

Ebben a modulban olyan korábban már a K+F+I tengelyen messzebbre jutott projektek vesznek részt, amelyek a 2 éves futamidő figyelembe vételével is piacközeli hasznosulásig vihetők el. Az itt művelt liposzóma projekt, amelynek lényege a gyógyszermolekulák célzott szervi bevitele más vonalon már hozott eredményt a liposzóma gyártás technológiája kidolgozott, a csomagolási technikák után értékesíthető produktum jöhet létre. A fogászati témában mesterséges fogágyi támasztószövet illetve fogszövet kísérleti fejlesztése az európában mintegy 250 millió embert érintő fogágyi betegségben szenvedő populációt érinti. A modul következő technológiai egysége, egy a Szentágothai jános Tudásközpontban kifejlesztett műszer továbbfejlesztésével és kiegészítésével a cardiovasculáris és a metabolikus rendszer monitorozására alkalmas távmedicinával kiegészített műszer és távdiagnosztikai szolgáltatást szervez. A szabadalmaztatás alatt álló SSAO gátló molekula további vizsgálata a keringési és a cukorbetegség gyógyászatában válhat hasznossá.

Terápiás modul – Molekuláris medicina a betegségek gyógyításában

A gyógyászati modul fő kutatási területe a szilárd és folyékony állagú szöveti tumorok kialaklulásában szerepet játszó jelátviteli mechanizmusok és ezek gyógyászati befolyásolásánakk területe. Ezen túl ebben a modulban kapott helyet az a molekuláris medicinális kutatócsoport, amelyet 4 akadémikos professzor fémjelez és amely szintén a kóros szervi működéseket kutatja, különös tekintettel a mitokondriumok, tirozin-kinázok és a RAAS-rendszer működésére. Végül klinikai vonatkozásda miatt itt szerepel a piachoz legközelebb álló projekt, egy új mesterséges szemlencse fejlesztés, amely követi az ebben a témában jól ismert magyar hagyományokat.

4.3. Kutatási eredmények hasznosítása

A K+F projektek eredményeinek publikálását tervezzük magas impact faktorú folyóiratokban, szakkönyvekben, továbbá szabadalmi bejelentések előkészítését valósítjuk meg.

5. Intézményi kapcsolatrendszer fejlesztésével kapcsolatos tevékenységek

A projekt keretében elvégzendő intézményi kapcsolatrendszer fejlesztésével kapcsolatos legfontosabb tevékenységek a következők:

5.1. Hálózatfejlesztés, kapcsolattartás, új tagok felkutatása

A Semmelweis Egyetemen már korábban létrehozott hálózati kutatórendszer (pl. nanotechnológiák, bio-informatika) felmérését követően a hazai és nemzetközi K+F központok, felsőoktatási intézmények és innovatív KKV-k feltérképezése az egészség és élettudományok területén, különösképpen a kiemelt kutatási területeken. Új hálózati alapú tevékenységek beindítása (pl. Bio-imaging hálózat, molekuláris-medicina hálózat, biobank-hálózat). A hálózatfejlesztési feladatok ellátására az egyetem továbbfejleszti kapacitását, egy szakembert külön erre a feladatra foglalkoztat, bővíti az adminisztrációs kapacitását. A hálózatfejlesztési menedzser feladata lesz a hálózat tagjaival való kapcsolattartás, illetve a formálódó csoportosulások támogatása, az együttműködés jogi és pénzügyi hátterének kialakítása.

5.2. Regionális egészségipari információs adatbázis kiépítése

A pályázat egyik fontos eleme egy olyan informatikai rendszer létrehozása, amely mind a hálózat tagjai mind a külvilág számára összegyűjti az egészségiparban működő legfontosabb szervezetek, cégek kutatási kompetenciáit, és K+F infrastruktúráját. A létrejövő innovatív KKV kataszter és kutatói humánerőforrás kataszter elősegíti a közös K+F projektek generálását és megvalósulását, a K+F eszközök közös használatát. Az adatbázisban összegyűjtjük a cégek és a kutatócsoportok termelési, szolgáltatási kapacitásait és igényeit, amelyek tartalmazzák az egyes tagok közös fejlesztési vagy akár tőkebevonási szándékait. Így regionális szinten erősítjük a felsőoktatás és a gazdaság együttműködését.

5.3. Regionális egészségipari stratégia kialakítása

A Semmelweis Egyetem és a régió számára döntő jelentőségű a tudományos és üzleti lehetőségek kiaknázása, a tudáshasznosítás eredményesebb megvalósítása, s ezáltal az üzleti szektorral való együttműködés javítása. A regionális stratégia hiánypótló jelentőségű, mivel segíti a stratégiai tervezést, a közös fellépést s ezáltal a hazai egészségipar versenyképességének növekedését, külföldi láthatóságát.

5.4. Jó megoldások feltárása és adaptálása

Külföldi (elsősorban európai) egyetemek, kutatási hálózatok kutatás-szervezési, tudás-hasznosítási és innovációs gyakorlatainak megismerése, és személyes kapcsolatok építése céljából tanulmányutakat szervezünk szükség szerint a kiemelt kutatási területek vezetőinek, a kutatás-szervezésért és innovációért felelős egyetemi vezetőknek a részvételével. A tanulmányutakon megismert jó gyakorlatok átadásának céljából összeállítunk egy kézikönyvet, mely kifejezetten az orvosi és élettudományi, biotechnológiai területre koncentrál, továbbá posztgraduális, s e-Learning képzések keretében adjuk át tapasztalatainkat az alábbi témakörökben:

 • Kvantitatív tudományos kutatási módszertanok
 • Kvalitatív tudományos kutatási módszertanok
 • Kutatási projektmenedzsment
 • Kutatási fundraising
 • Kutatás-technológiai alapismeretek
 • Egészségügyi informatika a kutatásban
 • Publikációk megírása és kutatási eredmények hasznosítása
 • Kutatási eredmények ipari alkalmazása
 • Biotechnológia
 • Innováció menedzsment
 • Spin-off menedzsment
 • Tudománytörténet

5.5. Projektgenerálás, projektek előkészítése és továbbfejlesztése

A kapcsolatrendszer bővítése és a külső források minél hatékonyabb bevonása céljából támogatjuk a kiemelt kutatási területeken megvalósuló projektek kidolgozását és menedzsmentjét, valamint stratégiai szövetségek kialakítását. Az ipari partnerekkel megvalósítandó közös projektekbe a már jelenleg is meglévő támogató partnereken (Richter Gedeon Nyrt., Experimetria Kft., LifeFitness Kft., 3DHistech Kft., Jedion Kft., GenProt Kft., etc.) felül új, a tevékenység keretében létrejött kpacsolatok bevonását tervezzük.

5.6. Előadások, konferenciák, kiállítások, üzletember találkozók szervezése

Mivel jelen pályázat egyik kulcspontja a magyarországi és a nemzetközi K+F kapcsolatrendszer fejlesztése, az előadások, konferenciák, workshopok és bilaterális találkozók szervezése, illetve azokon való részvétel különösen fontos. Segítjük a kutatási hálózatok eredményeinek bemutatását magyar és külföldi kongresszusokon, workshopokon, folyóiratokban és egyéb kiadványokban, PR filmet és riportokat készítünk, Bilaterális találkozókat, “brokerage event”-et szervezünk.

5.7. Információs technológia-fejlesztés

A projekt során elkészül egy olyan web-alapú alkalmazás, amely képes a tematikus hálózatokkal és szakmai csoportokkal a kapcsolatot tartani (CMS rendszer), tartalmazza a csoportok információt, interaktív bemutatókat képes kezelni. A projekt keretében elkészülő élettudományi felmérés és információs adatbázis ill. website teljesen egyedi mind megközelítésében mind abban, hogy rendszeresen és teljes körűen mutatja be a régió élettudományi-biotechnológiai iparágát és K+F+I+O eredményeit.

6. A kialakított kutatási szervezetek jövőképének kidolgozása

A fejlesztés fenntarthatósága érdekében a projekt indulásakor elkészített stratégiák, esetleg a kiválasztott kiemelt kutatási területek felülvizsgálata, a humánerőforrás kapacitás és az infrastruktúra fenntartására, a fejlesztések folytatására vonatkozó üzleti terv készítése.

Letölthető állományok

FájlMéret
A projekt bemutatása142 KB
Megvalósíthatósági tanulmány2,1 MB
Projekt Működési Kézikönyv960 KB