V?logat?s a diagnosztikus cs?cstechnol?gi?kb?l

Ismerj?k meg egym?s munk?j?t is!

A cs?cstechnol?gia sz?t hallva felvet?dik a k?rd?s, mit is ?rt?nk rajta pontosan ? mondja dr. Sz?l ?goston rektorhelyettes, a Semmelweis Kutat?egyetemhez kapcsol?d? T?MOP p?ly?zat ?t modulja k?z?l az egyik, a K?palkot? technik?k vezet?je. ?gy folytatja: az-e a cs?cstechnol?gia, ha itt az egyetemen valami olyat vezet?nk be ?s v?gz?nk rutinszer?en, ami vil?gviszonylatban m?r bevett korszer? elj?r?s? Vagy pedig azt nevezz?k-e cs?cstechnol?gi?nak, ha valamely m?shol is v?gzett elj?r?st mi kiemelked?en j?l, kiv?l? eredm?nyeket felmutatva v?gz?nk? Tov?bb menve: att?l m?r cs?cstechnol?gi?nak nevezhet?-e valamilyen elj?r?s, mert a fejlett vil?gban alkalmazz?k?
Tegy?k fel, hogy igen, mik?zben biztosan cs?cstechnol?gi?nak tekinthetj?k a vil?gban m?g szinte ismeretlen, az egyetemhez k?t?d? egyed?l?ll? fejleszt?st is, mint p?ld?ul az intelligens seb?szi v?g?eszk?zt, n?pszer? nev?n az onkok?st.

In equo loco

Nagy ellentmond?s, hogy az egyetemek egyfel?l ? k?l?n?sen az eur?pai nagy, kiv?l? kutat?egyetemek ?, els? vonalbeli kutat?sokra ?s rendk?v?l p?nzig?nyes cs?cstechnol?gi?k alkalmaz?s?ra t?rekszenek, mik?zben ? k?l?n?sen a k?z?p-kelet-eur?pai egyetemek ?gysz?lv?n ?ltal?nosan-, az eg?szs?g?gyi forr?sok folyamatos sz?k?l?se, jelent?s cs?kken?se k?zepette k?nytelenek m?k?dni ? v?zolja a helyzetet T?th Mikl?s (k?p?nk?n), a Testnevel?si ?s Sporttudom?nyi Kar (TF) d?k?nja, az egyetem kor?bbi tudom?nyos rektorhelyettese.

Automatiz?lt online diagnosztika

Online rendszeren eljuttava a diagn?zist, meg tudj?k el?re mondani, hogy a mellr?kos betegnek mely gy?gyszeres ter?pia lesz hat?kony a m?t?tet k?vet?en.

Sz?v-CT-vel diagn?zis percek alatt

K?t sz?vdobban?s alatt k?sz a CT-vizsg?lat ?s a koszor?erek nagy felbont?s? h?romdimenzi?s t?rk?pe a vil?gban jelenleg el?rhet? legkorszer?bb k?sz?l?kkel, amelyet az egyetem Kardiol?giai K?zpontj?ban haszn?lnak ?v eleje ?ta.

?lsportol?k genomikai vizsg?lata

Gyors ?s komplex vizsg?lati m?dszerrel vizsg?lj?k 64 g?n vari?nsait, ami lehet?v? teszi egyes g?nmut?ci?k felder?t?s?t, g?n polimorfizmusok vizsg?lat?t ?s a g?nek k?z?tti esetleges k?lcs?nhat?sok felismer?s?t is.

Microarray Core Facility

?veg lemezre r?gz?tett ismert, pr?b?nak nevezett DNS vagy RNS szakaszokhoz adj?k a vizsg?land? jel?lt mint?t, ami a komplementarit?s elve alapj?n kapcsol?dik a neki megfelel? pr?b?hoz. A m?dszerrel a t?bbi k?zt g?naktivit?sok v?ltoz?s?t, illetve a kromosz?ma szerkezeti elt?r?seket tudj?k minden eddigin?l pontosabban k?vetni.

?jgener?ci?s szekven?l? berendez?s

A szekven?l? berendez?s feladata a genetikai inform?ci? meghat?roz?sa, a bet?sorrend pontos olvas?sa ?s adott esetben, elemz?se.

MR cs?cstechnol?gia kit?n? csapattal

M?ra felismert?k a radiol?gusok ?s a gyermekgy?gy?szok, hogy a kor?bban abszol?t uralkod? ultrahang vizsg?latok hat?rainak komoly limit?ci?i vannak, ?s sokkal t?bbet ny?jt az MR vizsg?lat az agyi k?rosod?sok korai kimutat?s?ban.

Tansz?k ?s kutat?k?zpont a Hum?n-SPECT CT k?r?l

A SPECT CT egy hibrid vizsg?lat, ami a szervezet k?l?nb?z? funkci?ir?l ny?jt egy?b m?dszerekkel nem nyerhet? adatokat.

Szem?lyre szabott orvosl?s? a j?v?

A betegs?gek h?tter?ben ?ll? genetikai rizik?t?nyez?ket, a korai felismer?s?t lehet?v? tev? biomarkereket ?s az egyes gy?gyszerek hat?konys?g?t biztos?t? genomikai t?nyez?ket vizsg?lj?k.

Intelligens seb?szi v?g?eszk?z ? onkok?s

A seb?szi v?g?eszk?z lehet?v? teszi, hogy m?t?t k?zben m?sodpercek alatt megt?rt?njen egy-egy sz?vet anal?zise, vagyis tulajdonk?ppen a seb?sz kez?t vezeti a daganat elt?vol?t? m?t?t sor?n.

CASA ? Computer Aided Sperm Analysis

M?sodpercek alatt kapnak rendk?v?l r?szletes, objekt?v anal?zist az ond?mint?r?l, s az eredm?nyt k?l?nb?z? szempontok szerint diagramos form?ban ?br?zolja a komputeres sperma analiz?tor.

?j rendszerbiol?giai diagnosztikus m?dszer: metabonomika

Ma m?r intakt sz?vetek, sejtkult?r?k kismolekula-?sszet?tele is j? felbont?s? spektrumok seg?ts?g?vel vizsg?lhat?. A kismolekul?k sokas?g?t?l sz?rmaz? zs?folt ?s ?tfed?sekkel teli jelhalmaz a komponensek el?zetes sz?tv?laszt?sa n?lk?l, t?bbv?ltoz?s adatelemz?si m?dszerekkel ?rt?kelhet?.

Hazai k?tfoton-mikroszk?p vesekutat?sra

Az Eur?p?ban is unik?lis multifoton mikroszk?ppal ? a benne l?v? r?vid f?nyimpulzusokat el??ll?t? l?zer seg?ts?g?vel ? bele tudnak vil?g?tani az ?l? szervezetbe, ?gy a sz?vetek, szervek m?ly?n zajl? folyamatokat m?k?d?s k?zben lehet megfigyelni.

?ltal?nos daganatteszt fel? vezet? ?ton

El?sz?r 40-50 ezer g?n p?rhuzamos vizsg?lat?t v?gzik, a k?vetkez? f?zisban pedig arra a p?r sz?z markerre reduk?lj?k a vizsg?latot, ami norm?list?l val? elt?r?st jelez.

Ritka vesebetegs?g s?rg?ss?gi speci?lis diagnosztik?ja

A vil?gon jelenleg csak n?h?ny laborat?riumban, k?zt?k a III. Sz. Belgy?gy?szati custom writing essays
for everyone
Klinika Kutat?laborat?rium?ban, folyik p?rhuzamosan a komplement faktorok m?r?se ?s molekul?ris genetikai vizsg?lata.

Cs?cstechnol?gi?k az onkohematol?giai diagnosztik?ban

Az I. Sz. Patol?giai ?s K?s?rleti R?kkutat? Int?zet onkohematol?giai munkacsoportj?ban (k?p?nk?n) a sz?vettani ?s citol?giai diag nosz tik?ban a kutat?sokban haszn?lt immunol?giai, genetikai ?s molekul?ris biol?giai cs?cstechnol?gi?kat alkalmazz?k.

A lapsz?m let?lt?se (PDF)